Friday, June 24, 2011

Ahmad Sirhindi Riwayat dan Ajaran

A. Pendahuluan
Segala puji bagi Allah SWT, dan sholawat beriringkan salam semoga tetap terhadiratkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW amien. Dari berbagai banyak deretan nama tokoh sufi, disana terdapat Syekh Ahmad al Faruqi al Hanafi Al Sirhindi yang terlahir dekat kota Chandigarh di India. Ia adalah putra seorang sufi yang bernama Syekh Adul Ahad. Namun sehingga kini, belum kami dapati sebuah karya yang memuaskan hati mengenai pemikiran beliau. Disini kami mencoba menyuguhkan riwayat Ahmad Sirhindi, sekaligus ajarannya atau pokok-pokok pikiran. Kami kira, makalah ini sangat simpel, karena alasan di atas sebagaimana yang telah kami utarakan. Dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan yang memuaskan dari teman sekalian, dengan ini kami ucapkan, terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

B. Pembahasan
1. Jalur keturunan
Beliau adalah siorang sufi yang mempunyai nama lengkap Syekh Ahmad al Faruqi al Hanafi al Sirhindi. Beliau dilahirkan di Sirhindi India pada tanggal 14 Syawal 971 H (971H/1563M - 1034H/1624M ) . di desa Sirhind dekat kota Chandigarh di India saat ini . Di belakang nama beliau ada beberapa julukan, diantaranya adalah:
a. Al Sirhindi. Nama julukan yang diberikan kepada beliau karena beliau dilahirkan di daerah sirhindi bagian Punja India.
b. Disebut Al Faruqi. Karena beliau mempunyai garis keturunan dengan kholifa Umar bin Khattab
c. Disebut Al Hnafi. Karena beliau bermadzhb Hanafi
Wafat Ahmad Sirhindi Setelah beliau berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, beliau kembali ke Sirhindi dan menghususkan kehidupan sehari-harinya hanya untuk beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1034 H.
2. Kehidup Ahmad Sirhindi
Ia adalah putra seorang sufi yang bernama Syekh Adul Ahad, dan dari ayahnya, beliau banyak mendapat pelajaran agama trutama belajar membaca Al Quran sekaligus menghafalnya. Disamping beliau belajar kepada ayahnya beliau juga belajar kepada ulama terkenal laianya seperti belajar filsafat dan ilmu kalam kepada Syekh Yakub Sharafi dan belajar ilmu hadist dan tafsir kepada Qadhi Baahlul Badakhsani.
Ayah Ahmad Sirhindi adalah seorang sufi yang menekuni tarekat Khistiyah . Dari ayahnya inilah beliau mempelajari tarekat Khisyiyah (di atas tertulis Khistiya, tapi yang kedua ini ditulis Khisyiyah mungkin hal ini terjadi kesalahan dalam penulisan tapi yang mendekati benar menurut kami adalah Khistiyah sebagaimana yang yang kutib dari: . http://islam.pusatstudi.com/2010/06/syeikh-ahmad-sirhindi.html, diakses tgl 09 Jan 2011 tertulis, Chisti. Namun kami kesulitan melacak akan keterangan tarekat ini) dan ajaran-ajaran tasawuf.
Diantara kitab tasawuf yang diajarakan kepada Ahmad Sirhindi adalah :
1. Al Ta’arruf Li Mazhabi Ahli Tasawuf karya Al Kalabazi
2. Awarif al Ma’arif karya Suhrawardi
3. Fushush al hikam Karya Ibnu Arabi
Disamping beliau mendalami tarekat Khistiyah kepada ayahnya, beliau juga mendalami tarekat Naqsyabandhi kapada Khawajah Abdul baqi. Dalam menekuni tarekat Naqsyabandhi ini, beliau banyak memperoleh pengalaman serta beliau dapat mencapai maqam tauhid Wujudi dan maqam ini merupakan maqam permulaan baginya. Disamping beliau mendapat maqam tauhid wujudi, beliau juga mendapat maqam yang lebih tinggi lagi yaitu maqa kehambaan (‘abdiyat).
Di dalam mendalami tarikat Naqsabandhi, beliau mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam dunia tasawuf yaitu mencapai maqam ‘abdiyat. Yang sebelumnya orang-orang beranggapan bahwa maqam kesatuan wadatul wujud merupakan pengalaman pamungkas dalam tasawuf. Ternyata hal ini menurut Ahmad Sirhindi masih dalam perjalanan suluk dan masih belum berakhir. Apabila perjalanan suluk dilanjutkan lagi maka pamungkasnya adalah maqam kehambaan (‘abdiyat).
3. Pokok-pokok pikiran Ahmad sirhindi
Sebagai seorang sufi yang terkenal ada beberapa pokok pikiran yang dikembangkan Ahmad sirhidi diantaranya adalah:
1. Syariat islam adalah suatu yang amat mulia dan wajib dijunjung tinggi. Al Qur’an dan As Sunnah Nabi bukan hanya menjadi dasar kebenaran dari kebenaran pengetahuan yang berkenaan dengan ketuhanan.
2. Ahmad sirhindi memperingatkan agar berhati-hati akan bahaya yang timbul dari temuan-temuan kaum sufi seperti Hulul (penempatan diri), ittihad (kesatuan), wahda al wujud, fana, baqa dan lain-lain yang semuanya tidak ada dalam ajaran islam yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah. Apabila ajaran tasawuf itu bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah, maka semua ajaran itu tidak dapat diterima dan wajib ditolak.
3. Rasulullah adalah uswatun hasanah, yang prilaku, perkataan dan perbuatannya harus diikuti oleh seluruh ummatnya. Pengalaman dan kehidupan seorang sufi adalah bersifat kelebihan individual dan berlaku baginya saja, yang berbeda dengan rasulullah yang menjadi panutan dan ikutan seluruh umat manusia.
4. Pokok ajaran tasawuf yang dikembangkan oeh Ahmad Sirhindi adalah bersumber dari keindahan dan kepatuhan kepada Allah dan RasulnNya. Dari kedua pokok ajaran tadi akan menimbulkan cabang-cabang dan ranting-ranting subur dalam tasawuf. Dari iman dan kepatuhan itu akan tumbuh tawakkal, dzikir, sabar tulus, benar dan cinta. Cinta kepada kehendakNya dan beramal serta berkorban hanya kepadaNya.
4. Karomah-karomah Sirhindi:
Suatu saat Ahmad al-Faruqi diundang di bulan puasa, Ramadan, oleh sepuluh muridnya untuk berbuka bersama dengan mereka. Beliau menerima semua undangan tersebut. Ketika saat buka puasa bersama tiba, beliau hadir di setiap rumah muridnya, berbuka bersama dan mereka semua melihat beliau di waktu yang sama.
Beliau melihat ke langit dan saat itu hujan. Beliau berkata,wahai hujan, berhentilah dari jam ini hingga ke jam ini hujan berhenti tepat sesuai dengan waktu yang beliau katakan dan setelah itu hujan turun kembali.
Beliau sangat terkenal sebagai cendikiawan, sehingga membuat ulama berpengetahuan eksternal (ulama fiqih) di zamannya menjadi cemburu. Mereka mengadu kepada raja dan mengatakan Dia telah mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama mereka memaksa Raja untuk memenjarakannya. Beliau dipenjara selama tiga tahun. Putra beliau, shaykh Sayyid berkata,Beliau berada dalam penjagaan yang ketat. Penjaga berkeliling setiap saat di setiap sudut ruangan. Tetap saja setiap Jumat beliau terlihat di mesjid besar. Meski penjagaan semakin diperketat, beliau selalu menghilang dan muncul di mesjid akhirnya mereka memahami bahwa mereka tidak bisa memenjarakannya dan melepaskannya.
5. Karya-karya Ahad Sirhindi
Ahmad Sirhindi adalah seorang sufi banyak meninggalkan karya tulisnya. Kalau kita membaca karya-karya Ahmad Sirhindi, maka tampak pada kita bashwa beliau menjunjung tinggi Al Quran dan As Sunnah. Diantara karya-karyanya adalah:
1. Mabda wa Maad
2. Istbad al Nubuwwah
3. Ma’arif Laduniyyah
4. Adab al Muridin
5. Mukasyafat al Chaibiyah
6. Risalat Takhliliyah
7. Syarah Ruba’iyyat Khwajah Bagi Billah
8. Maktubat Imam Rabbani

6. Kesimpulan

Pemakalah sedikit menyimpulkan bahwa, sudah jelas beliau adalah termasuk tokoh sufi yang mengedepankan dan menganjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengamalkan sunnah RasulNya Muhammad SAW di dalam tindak tanduk suluk. Sehingga tidak salah faham di dalam mendalami kehidupan sufi. Kami kira teman sekalian dapat menyimpulkan, mana dari ajaran-ajaran para sufi yang boleh diikuti. Maksud kami, apabila kita telah mempelajari dan mendalami ajaran mereka terlebih dahulu kita dapat menimbang, dan memilih, mana yang patut kita ikuti dan sebaliknya. Maka dalamilah dunia tasawuf dengan bimbingan dan tiada batasan di dalam mencari kebenaran. Sekian terima kasih.

Daftar pustaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sirhindi diakses tgl 09 Jan 2011
http://islam.pusatstudi.com/2010/06/syeikh-ahmad-sirhindi.html, diakses tgl 09 Jan 2011.
MZ Labib- Abdullah Farid. Kisah kehidupan para sufi terkemuka. Surabaya : Bintang Usaha Jaya Hlm: 180-182 Cetakan, 1998
Nasir Mohd Mohd TapAkademi Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah Kajang EPISTEMOLOGI & KOSMOLOGI AHMAD AL-IRHINDÔ ( 971H/1563M - 1034H/1624M ) Onlinehttp://www.scribd.com/doc/41826086/Rasail-Ar-Rowi-Jilid-2 diakses tgl 09 Jan 2011

No comments:

Post a Comment