Friday, June 24, 2011

Hakikat dan Ma’rifat

Pendahuluan
Dengan menyebut nama Allah SWT kami persembahkan kepada teman-teman diskusi hari ini dengan judul Hakekat dan Ma’rifat. Namun kiranya kita selalu mengucapkan kalimat syukur dan pujian kepadaNya karena berkatNyalah, kita dapat mengenal Islam. Tidak cukup dengan ucapan, kita lakukan segala perintah serta menjauhi segala larangan-laranganNya. Sholawat beriringkan salam, semoga tetap bagi baginda nabi besar Muhammad SAW. Mengawali makalah kecil ini, kami ingin sedikit menyinggung bahasan kami hari ini sebagaimana judulnya telah tertera di atas. "Hakikat tidak akan muncul sewajarnya jika Syariat dan Thorikat belum benar-benar dilalui. Sebagaimana huruf-huruf tidak akan tertulis dengan betul jika pena tidak betul keadaannya."
Adapun perkataan Syariat, Thoriqat, Hakikat dan Makrifat walaupun berlainan pada sebutan tetapi dari segi tujuannya adalah satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Akan tetapi teman-teman dapat mengkaji dari pengertian syari’at dan thorikat di lain hari. Karena pembahasan kami terbatas sekedar Hakikat dan Ma’rifat.
Adapun isi makalah kecil ini mengandung beberapa point diantaranya;
 A. Pendahuluan
 B. Pembahasan
1. Hakikat
2. Ma’rifat
 C. Penutup


A. Pembahasan
Kata Sheikh Al-Islam Sulaiman bin Shodiq dalam kitabnya Mizaan Al-'Aqala' bahawa tiap-tiap satu daripada perkara-perkara itu ada dua cara penjelasan maknanya iaitu;
• Makna Lughowi (dari segi bahasa) dan
• Makna Istilah (dari segi syarak)
Hakikat tidak akan muncul sewajarnya jika Syariat dan Thorikat belum benar-benar dilalui. Sebagaimana huruf-huruf tidak akan tertulis dengan betul jika pena tidak betul keadaannya. Benar adanya, kemunculun Hakekat dan Ma’rifat tidak lepas dari peranan Syari’at dan Tarekat yang terlebih dahulu harus dikuasai.
Sedikit, adapun tiap-tiap satu daripada empat perkara itu atas makna lughowi(bahasa) iaitu;
• Syariat adalah kenyataan
• Thoriqat adalah jalan
• Hakikat adalah sebenarnya (kamus العصري)
• Makrifat adalah mengenal (kamus العصري)
1. Hakikat
Dari makna istilah ialah; "Hakikat sesuatu yakni "yang sebenar-benar bagi sesuatu" ialah barang (sesuatu) yang tiada boleh ada sesuatu itu melainkan dengan "suatu yang lain". Maka suatu yang lain itulah "Hakikatnya".
Berikut kami cantumkan contoh. Banyak sekali contoh di sekitar kita tentang Hakikat ini. Seperti kita katakan, hakikat suatu kain baju dan benang itu semuanya kapas kerana jika tanpa adannya kapas tidak akan didapati yang namanya kain buat bahan suatu baju, apalagi benang yang dipergunakan untuk merekatkan antar kain sehingga kita mampu menutup aurat dengan kain yang sudah jadi baju tersebut. Maka dikatakan kapas itu adalah hakikat bagi benang dan kain baju. Maka demikanlah juga makhluk atau Alam ini , hakikatnya adalah Allah SWT karena jika bukan berdasakan Wujud Allah Ta’ala sudah barang tentu, tiadalah wujud Alam ini. Maka apa-apa yang ada pada makluk dan apa-apa yang keluar dari makhluk itu semuanya atas kehendak Allah Ta’ala yang menjadikannya. Seperti firman Allah yang intinya;
"Dan sebenarnya Allahlah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuatkan" (Surah As-Shofat: 96).
Dan Firman Allah Taala dalam surah Al Anfal: 17 yg bermaksudkan :
"Dan tiada engkau melempar ya Muhammad tatkala engkau melempar tetapi Allah Taala jua yg melempar"
Maka zhohir ayat ini menunjukkan bahawasanya hakikat bagi kita dan perbuatan kita ialah Allah
Ta’ala, bukan dari kita. Kerana makhluk tidak memiliki daya maupun upaya. "Kemana saja mereka memalingkan muka mereka, di situ ada Wajah Allah". (Al-Quran). Hal inilah yang menuntut diri kita agar supaya mengenal Allah Ta’ala. Jadi imanilah dan percaya serta mengi'tiqadkan bahwa keseluruhan perkara yang terjadi di dunia ini adalah kehendakNya. Cuma zhohirnya saja disandarkan pada makhluk ini sebagai kenyataan Kehambaan dan Ketuhanan.
Hakikat dalam kalangan Sufi seperti yang kami nukil dari kitab Kifayatu al Atqiyaa :
قال الغزالي وهويوافق ماقاله القشيرى في الفرق بين الشريعة والحقيقة من أن الشريعة أمربالتزام العبوديّة والحقيقة مشاهدة الربوبيّة أى رؤيته ايّاها بقلبه. Untuk mencapai hakikat dan mengenal Allah Ta’ala ini, maka haruslah juga memdalami Syariat. Dengan tuntutan supaya mempelajari Ilmu Tauhid atau Ilmu Usuluddin atau Ilmu Sifat 20 karena mana mungkin diketahui hakikat Allah Ta’ala dan percaya, beriman dan beri'tiqad dengan i'tiqad yang sebenarnya dengan tanpa terlebih dahulu mengerti Ilmu mengenai Ketuhanan. Jadi, dengan kata lain tidak akan mengenal Hakikat itu melainkan dengan Ilmu Tauhid (Ilmu untuk mengenal Allah) sebagaimana penjelasan sabda Nabi SAW. yang bermaksudkan;
"Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah"
2. Ma’rifat
Dalam istilah ; "Dapat membedakan antara yang haq(benar) dengan yang batil".
Beberapa devinisi Ma’rifat menurut ulama kita :
 رأيت ربّي تعين قلبي * فقلت لا شكّ أنت أنت (سيدنا علي بن ابي طالب)

 المعرفة ألإطلاع على أسرار الرّبوبيّة والعلم بترتّب الأمور الإلهيّة المحيطة بكلّ الموجودات (الإمام الغزالي) ثمّ يقول : المعرفة النّظر الى وجه الله تعالى
Untuk tingkatan Ma’rifat yaitu :
 Mengenal diri sendiri
Seseorang akan dapat mengenal Allah atau Ma’rifat billah, bila terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rarulullah SAW :
من عرف نفسه فقد عرف ربّه
Jadi mengenal diri pribadi merupakan kunci untuk mengenal Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dan alam jagat raya seisinya ini. Dalam pandangan kaum sufi, maksud hadits ini adalah, barangsiapa yang kenal akan dirinya bahwa diri itu adam (asalnya tidak ada), maka mudahlah ia mengela Tuhannya, Tuhan itulah yang wujud dan jugamewujudkannya, termasuk menciptakan dirinya.
 Ma’rifat Billah
Ma’rifat billah atau mengenal Allah, baik itu lewat sifat-sifatNya, Asma-asmaNya, maupun perbuatanNya, ma’rifat merupakan maqam tertinggi dalam pelaksanaan tashawwuf dan yang dicapai oleh seorang sufi.
Dalam pandangan tashawwuf, pengetahuan yang diperoleh dari Ma’rifat lebih tinggi mutunya daripada pengetahuan yang diperoleh dengan akal. Karena tidak semua orang dapat memperolehnya, tanpa mendapatkan karunia dari Allah SWT. Serta mendapatkannya dengan melewati mujahadah yang amat berat.
 Ciri-Ciri Ahlul Ma’rifat
Seorang yang tlah mencapai Ma’rifat billah dalam perjalanan thoriqohnya yang sudah lulus dalam melalui tanjakan-tanjakan menuju kearah itu memiliki ciri tertentu. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh syathiby :
قال الشّاطبي : فعلامة العارف ال يكون قلبة مرأة يرى فية ما غاب من غيره. وجلاءالقلب لا يكون الاّ بنور الإيمان والإيقان, فعلى قدر قوّة الإيمان يكون نور القلب و على قدر نور القلب تون مشاهدة الحقّ وبقدر مشاهدة الحقّ تكون المعرفة بأسمائه صفاته و بقدرهما يكون التّعظيم لذاته وبقدرالتّعظيم لذاته نكون كمال العبد وبقدر كماله نكون استغراقه في اوصافه العبوديّة, وبقدراستغراقه نكون قيامه بحقوق الرّبوبيّة.
C. penutup
Hakikat tidak akan muncul sewajarnya jika Syariat dan Thorikat belum benar-benar dilalui. Sebagaimana huruf-huruf tidak akan tertulis dengan betul jika pena tidak betul keadaannya. Benar adanya, kemunculun Hakekat dan Ma’rifat tidak lepas dari peranan Syari’at dan Tarekat yang terlebih dahulu harus dikuasai.
Daftar Pustaka
Ali Atabik et.ol, Kamus Al ‘asri Yogyakarta : Multi Karya Grafika.
http ://teguh.multiply.com/journal/item/45 penerangan mengenai syari’at, thoriqot, hakikat dan ma’rifat
http ://cahayamukmin.blogspot.com/2009/12. Tartib-dalam-amalan-syar’at-tarikat.html
MZ Labib, Memahami Ajaran Tashawwuf, Surabaya : Bintang Usaha Jaya. 2001
أبي بكر المعروف بالسيدبكرى المكى شرح كفاية الأتقياء سورابايا : نورالهدى

No comments:

Post a Comment